Інноваційні проекти

Фокус – проекти з розробки та реалізації інноваційних продуктів, ��о мають перспективу на г��о��������������льному ринку.

Напрями с����івпраці:

 • ��ов�� енерго��есурси.
 • Охорона здоров’я.
 • Здоров’я і активний спосіб життя людей похилого віку.
 • Довкілля.
 • Нано-технології.

Проекти

Cardiolyse.me — ����оли спосіб життя пасує вашому серцю

Мета проекту: Вивест�� на глобальний ринок технічний протот��п інноваційної аналітики ЕКГ (електрокардіограми) ��а портативний при��ад ЕКГ. Систе��а Cardiolyse.me виявляє в��дхил����нн�� у роб��ті серця на ранні�� стад��ях, допома��аючи запобігти розвитку серйозних серцевих за��ворюва��ь. Технологія Cardiolyse забе������печує активний і здоровий ��посі�� життя кожної людини, що особливо ак��уально в похилому віці. ��рилади Cardiolyse забезпечують високоточний індивідуальний аналіз сигнал��в серця людини і представляє результати в інтуїтивно зрозумілій формі.

Цільовий ринок: глобальний

Переваги:

 • Портат��вний прилад Cardiolyse та наша технологія аналізу дозволяють особам, які ведуть активний спосіб ж��ття в похилом віці, їхнім сім’ям, близьким людям та меди����им працівникам, ��оментально отримувати ін��о��ма��ію про поточний стан кардіовас����лярної ������и��тем�������� та прогнози тен��енцій.
 • Новітня техно��огія дозволяє прогнозувати розвиток ��ренді��, завдяки чому корис��у����ач може сам��стійно приймати ��ішення тут і зараз.
 • Cardiolyse.me дозволяє зберегти ��ас і заощадити гр��ші, забезпечити високоякісну діагностику кардіоваскулярного стану в будь-який момент, зменшити кількість візитів до лікаря.
 • В системі ви отримуєте підказки щодо здорового та активного способу життя, з метою запобігання розвитк�� серйозних кардіоваскулярних ��ахворювань.
 • Cardiolyse.me забезпечує зв’язок між особою, її л����арем та членами родини, за необхідності, із соціальними робітниками та страховими компаніями, з метою самостій��������ого життя і можли��істю вести активний та незалеж��ий спос������б ����иття у похилому ��іці.

Розробка високоеф��ктивних соняч��их батарейок на основі екологічно безпечних сполук, з високоефективною системою відведення тепла

Мета пр��екту: Завершити розробку технології для ш��учних фотогальванічних перетворювачів зі сполуками, що містять азот, та використати їх як основу для створення прототипу високоефективних сонячних фотоелементів із системою відведення тепла на основі термальних трубок.

Цільовий ринок: глобальний

Майбутні пер����аги:

 • Застос����ання д��шевих концентраторів сонячного світла.
 • Високоефективна система охолодження на основі термальних трубок низької темпера��ури ��абе��пе��ить оптимальний терма��ьний реж��м для роботи сонячних перетворювачів.
 • Концентрація сонячного світла у 500 разів, порівняно ��і звичайними батарейками.
 • Застосування креативних рішень дизайну збільшить ��фективність збору енергії сонячних елементів, значно зменшивши у їхній галузі виробничі витрати, що дозволить використовувати їх як на землі, так і в космосі для створення енергетичних установок для ко��мічних кораблів.

Екологічно безпечна мін��-установка для очищення в��дпрацьованих мастил

Мет���� проекту: Р��зро����ити тех����ічний прототип е����ологі��ної міні-установки для очищ��ння відпрацьованого маст����ла. Міні-установка працювати��е на екологічно безпечному розчиннику. Міні-установка заб��зпечуватиме високий ступінь очищення мастил, ��е утворюючи жодних небезпечних відходів. Дана технологія є найоптимальнішою для слаборозвинутих країн, завдяки низькій ціні та економності у використанні. Технічний прототип вироблятиме базові мастила Групи II і трансмісійне мастило класу GL 1, очищуючи відпрацьовані мастила.

Ціль��вий ринок: краї��и з низьким рі��нем доходів

Майбутні перева��и:

 • ��ля запус��у ус��ановки дос��ат��ьо невели��ого об���єму відпрацьованих ����астил. ��она може бути розт��шована в тому ж мі��ці, де збираються відпрацьовані мастила.
 • Джерелом ��нергії устано��ки є продукти дист����яції.
 • Доступна для широкої низки малих підприємств.
 • Висока якість отриманого продукту без утворення небезпечних вторинних відходів.
 • Використовує екологічно безпечний вибірковий розчинник замість кислот та ��ебезпечних розчи��ників – фенолу (Фенол) чи фурфуролу (Фурфурольний спирт).