Лобіювання в Брюссел��

Ми предста��ля��мо інтереси українського бізнесу і регіонів у Брюсселі. UKRAINE BRUSSELS DEVELOPMENT HUB – досвідчений пр��відник у лабір��нтах європейської влади.

Принципи т�� цінності

Українському бізнесу та регіонам необхідна активна та дієва си������а у Брюсселі. Столиця Бе��ьгіїї є центром ключової діяльності Європейського Союзу. UKRAINE BRUSSELS DEVELOPMENT HUB є провідником для регіонів та б��знесу України.

UKRAINE BRUSSELS DEVELOPMENT HUB консультує український бізнес на постійній основі. Мет�� консу��ьтацій полягає у ретельному ������������������������������з��ля��������і ������ит��нь щодо ����т����������ате��������і�� лобіювання, від��овідних ме��ані������в моніт��р��нгу, створення необх����дних зв’язків, обстоювання інтересів у структурах ЄС.

Компетентні та досвідчені професіонали �� ��рюсселю допоможуть о��р��мати відповіді на за��итання:

  • Як ефективно лобіювати в контексті процесу прийняття рішень ЄС?
  • Як систе��но моніторити та аналізувати інформац������ю?
  • Як налагодити зв’язки з ключовими гравцями та грома��ськістю в ЄС?
  • Які к��муніка��ії, методи ��а страт��гії лоб��юван������ бу��уть найбільш резуль����ативни����и дл���� конкретної ко��п��нії чи регі��ну?

Наш па����нер

На�� партнер – провідний експерт �� процед��р ухва��ення рішень в Євросоюзі після п��дписання Ліса��онськ��ї угоди в 2007 р��ці. PACT European Affairs – незалежна консалтингова компані��, що спеціалізується на громадсь����их справах ��С. PACT European Affairs с��во��ена у лис����оп��ді 2011 року, з д��ома засновниками – Даніелем ��еген��������м та В��кі Маріссен.

����аніе����ь Геген — ���� головою PACT European Affairs (Бельгія)

�� майже 40-річ��им ��о����від����м у де��ж������в������их ��правах ЄС, Даніель Геген є засновн��к��м PACT European Affairs, кер����ником відділу Стратегії та лобіювання та віце-��резиден����ом Europolitics.

У 1996 ро���� він створ���� CLAN Public Affairs та European Training Institute. ��о цього ��аніель ��ув генера������ьним секр����арем COPA-COGECA, ��б’��днання лоб�� ферм��рів ЄС.

Ві�� є а������тором 15 кни��, перекладених на 20 мов. Останні публікації включають в себе: “Комітологія: викрадення європейської влади” (2010), “Довідник із похідног�� законодавства ЄС” (2012), “Новий погляд на європейське лобіювання” (2013) і «Пра��тичний п��тівник по ла����іринтах Євросоюзу» (2015).

Практичний путівн��к по лабіринтах Євросоюзу

book-cover

Першим спіль��им п��оек��ом PACT European Affairs і UKRAINE BRUSSELS DEVELOPMENT HUB стало видання книги Даніеля Гегена і ��ікі Маріссе�� «Пра��тичний путів��и�� по лабіринт��х ��вросоюзу».

Пропону��мо придбати Практичн��й путівник по лабір����нтах Євро��оюзу, як��й покаже в��сь про����с пр��й����яття рішень в ��рганах влади Євросоюзу т�� допоможе сплануват�� свої дії для лобіювання інтересів конкре��ного проекту.

Тел.: +380 (44) 537-74-19

E-mail: info@ua-eu.org

Кни��а також доступна англійською та французською

Зворотній з��'язок